სკოლა გიმნაზია "პირველი"

"ვასწავლოთ და ვისწავლოთ ერთმანეთისაგან"

news

შპს სკოლა გიმნაზია „პირველის“ სკოლის სტრატეგია

1. სკოლის საქმიანობის ნორმატიულ-სამართლებრივი უზრუნველყოფა:

  • სკოლის წესდება;
  • სამოქმედო გეგმა;
  • სასკოლო სასწავლო გეგმა;
  • სკოლის ბიუჯეტი;
  • სკოლის შინაგანაწესში ცვლილებისა და დამატების შეტანა;
  • სკოლის საზოგადოების პარტნიორთა კრებასთან ერთობლივი საქმიანობა;
  • დირექტორის, მასწავლებლის ეთიკური კოდექსი.
სრულად...