სტრატეგია

2015-2016 შპს სკოლა გიმნაზია „პირველის“ სკოლის სტრატეგია

1. სკოლის საქმიანობის ნორმატიულ-სამართლებრივი უზრუნველყოფა:

 • სკოლის წესდება;
 • სამოქმედო გეგმა;
 • სასკოლო სასწავლო გეგმა;
 • სკოლის ბიუჯეტი;
 • სკოლის შინაგანაწესში ცვლილებისა და დამატების შეტანა;
 • სკოლის საზოგადოების პარტნიორთა კრებასთან ერთობლივი საქმიანობა;
 • დირექტორის, მასწავლებლის ეთიკური კოდექსი.

2. მოსწავლეთათვის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი განათლების მიცემა:

 • ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებისა და ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა და მისი ფუნქციონირების ხარისხის შეფასება
 • თანამედროვე პედაგოგიური მიღწევების დანერგვა და გონივრული შერწყმა სკოლის საგანმანათლებლო საქმიანობისადმი. ევროპული საგანმანათლებლო სივრცეში სკოლის მოსწავლეთა მზაობისათვის ხელის შეწყობა;

3. სწავლისა და სწავლების ხარისხის ამაღლება:

 • შეფასების საკუთარი ფორმების შემუშავება;
 • საგაკვეთილიო პროცესის მოდერნიზაცია;
 • კათედრების ფუნქციების გაძლიერება;
 • მოსწავლეთა მიღწევები დინამიკის შესწავლა;
 • შიდასასკოლო, რესპუბლიკური და საერთაშორისო პროექტების დანერგვა და მართვა;
 • სადამრიგებლო პროგრამების განახლება;
 • მოტივაციური სისტემის ამუშავება.

4. სკოლის მმართველობაში დემოკრატიული კულტურის დამკვიდრება:

 • მოსწავლეთა თვითმმართველობის გაძლიერება და შინაარსის გაფართოება;
 • მმართველობის სწორი და ეფექტური დელეგირება.

5. უსაფრთხო, ორგანიზებული და კარგად დისციპლინირებული გარემოს შექმნა:

 • მორიგეობის ორგანიზება;
 • უსაფრთხოების დაცვის მონიტორინგი;
 • მოსწავლეთა სკოლაში დასწრების მონიტორინგის სისტემის შექმნა.

6. სკოლის პედაგოგების და მოსწავლეების მონიტორინგის სისტემის შემუშავება;


7. სწავლისა და აღზრდის საქმეში მასტიმულირებელი ბერკეტის მოძიება და გამოყენება:

 • მოტივაციის გაზრდა ფინანსური და წახალისების სხვადასხვა ფორმები.

8. მშობელთა ჩართულობა მშობელსა და სკოლას შორის თანამშრომლობის გააქტიურება:

 • ორმხრივი კომუნიკაცია მშობელსა და სკოლას შორის;
 • თანამშრომლობის გააქტიურება;
 • მშობელთა კომიტეტის შექმნა.

9. სკოლის კეთილმოწყობა, არსებული მდგომარეობის შენარჩუნება და განვითარება:

 • სკოლის ვებ-გვერდის განახლება;
 • სკოლის რეკლამირება, სარეკლამო ბანერი, ბუკლეტები და პეზენტაციები.

10. მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება:

 • ტერნინგები და სემინარები;
 • პედაგოგების ურთიერთთანამშრომლობა;
 • მასწავლებელთა მომზადება სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის.

11. სკოლის მასწავლებელთა შორის შრომის ანაზღაურებისა და ფინანსური რესურსების რაციონალურად ხარჯვის მონიტორინგი.